De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 17 | mei 2011

pdf coalitienieuws17 word-versie


Manifestatie het VN Verdrag waarmaken!

De Manifestatie met meer dan 1300 bezoekers ligt al weer twee maanden achter ons. Door de Manifestatie en de campagne die daaraan voorafging, is het gelukt om de bekendheid van het VN Verdrag te vergroten en de noodzaak van de ratificatie aan veel mensen uit te leggen. Op 29 maart stelde Jetta Klijnsma direct al Kamervragen over de ratificatie van het verdrag. Het is belangrijk de druk op de ketel te houden in Den Haag. Verschillende partijen die deel uit maken van de Coalitie doen dat nu op diplomatieke wijze. Daarnaast wordt nagedacht over acties die zich richten op het grote publiek. We willen daarmee kernachtig duidelijk maken aan mensen waar het om gaat: gewoon meedoen en zeggenschap over je eigen leven. Volg twitter (@cvinclusie) en de website www.vnverdragwaarmaken.nl voor meer nieuws.

Materiaal Manifestatie

Naast de presentaties die gehouden zijn op het centraal podium zoals het VN Journaal, de columns van Simon Henk Luimstra is er een impressie gemaakt van de diverse optredens.
Jetta Klijnsma en Willem de Gooyer stardance

Van andere activiteiten die plaatsvonden op het centraal podium zijn de volgende te bekijken: Presentaties van het congres zijn ook voor zover in ons bezit beschikbaar gesteld via de website.

Ratificatie of niet?

We hebben de staatssecretaris van VWS, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner meerdere brieven gestuurd om de noodzaak van ratificatie van het VN verdrag onder de aandacht te brengen. Dit mede n.a.v de afspraken die op de Manifestatie zijn gemaakt. In deze brieven hebben we de door de Coalitie opgestelde resolutie aan haar aangeboden. De Staatssecretaris heeft vooralsnog niet op onze brieven gereageerd. Wel antwoordde ze op 19 april n.a.v een brief van de Tweede Kamer. Daarin gaf ze aan:
"Ik zet mij in voor ratificatie van het VN-Verdrag en bereid daartoe besluitvorming in het kabinet voor." Verder bleek uit de brief dat ze ernaar streeft om voor de zomer de benodigde conceptwetsvoorstellen rond de zomer op de agenda van het kabinet te zetten.

Plan van Aanpak Vervolgactiviteiten

Martin Schuurman van Kalliope Consult heeft in opdracht van de Coalitie een plan van aanpak opgesteld voor activiteiten rondom en na de ratificatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking in Nederland.
revalidatiefonds
Dit plan van aanpak is in twee bijeenkomsten besproken met allerlei mensen en organisaties die betrokken zijn bij de Coalitie en daarna vastgesteld. Dit plan is verder tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Revalidatiefonds en de bijdragen van CrossOver, Pameijer, Syndion, Steinmetz|deCompaan en Platform VG.

Verslag werkontmoeting Samen Leren

nsgk Van de werkontmoeting Samen Leren, die deel uitmaakte van de Campagne Tekenen en dan…?! Nu Waarmaken!, is een uitgebreid verslag beschikbaar. De informatie uit de studie VN Verdrag Bepaalt die voor deze werkbijeenkomst is gemaakt, wordt binnenkort op de website ontsloten.

Mediamarathon

In het kader van de Mediamarathon zijn door verschillende freelance journalisten interviews gehouden met een aantal van onze Ambassadeurs voor de Inclusieve samenleving. Lees hieronder de verhalen van Annemarie Postma, Harm Hendriks, Maria Ouwehand, Benny Elferink, Mario Nossin, Astrid Haccou, Hester Rippen en meer. De interviews zullen – in een bewerkte vorm in verband met de actualiteit – verder ingezet worden bij persberichten en voorlichting.

Bijeenkomst kamerleden

Een van de onderdelen van de Campagne Tekenen en dan…?! Nu Waarmaken! was het organiseren van een bijeenkomst voor kamerleden en fractiemedewerkers. Het Revalidatiefonds steunt deze activiteit financieel en inhoudelijk. Deze bijeenkomst waarschijnlijk in de week voor Prinsjesdag georganiseerd.

Vervolgcampagne rondom het VN Verdrag

Richting de zomervakantie ronden we de campagne af en houdt de voorbereidingsgroep als de Denktank op te bestaan. Via deze weg willen we alle mensen en organisaties die zich hebben ingezet van harte danken voor hun bijdrage. Zonder deze inzet was het realiseren van deze campagne niet mogelijk geweest.

Voor het vervolg van onze activiteiten starten we na de zomer met vervolgactiviteiten. In de afgelopen periode is geïnventariseerd welke ideeën er liggen. Op LinkedIn zal in de komende week via discussies de hoofdlijnen van de plannen gedeeld worden. We roepen iedereen op om te onderzoeken door met ons mee te discussiëren welke ideeën al realiseerbaar zijn en welke bijdrage er door jullie geleverd kan worden. Zo kunnen we met elkaar, plannen al een stuk concreter maken.

In Drente en Zuid-Holland bijvoorbeeld zijn mensen en organisaties al met elkaar in gesprek over de mogelijkheid van een Provinciale Campagne waarin bewustwording en ontmoeting centraal staan. Een afsluitende manifestatie behoort daarbij tot de mogelijkheden. Zodra deze acties concreet worden zullen we ze kenbaar maken op de website en via LinkedIn.

Netwerkbijeenkomst

Een van de deelnemers aan de Coalitie heeft het idee om in september een Netwerkbijeenkomst te organiseren over het thema 'inclusie op de werkvloer hoe doe je dat?' Hoe kunnen diversiteit en gelijkwaardigheid een rol krijgen binnen je werk, zodat een gevarieerde organisatie gerealiseerd worden. Wie aan deze bijeenkomst een bijdrage wil leveren via een presentatie kan zich melden via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. netwerkbijeenkomst. Met de mensen die zich melden, bereiden we de bijeenkomst voor.

Twitter

Volg de coalitie op twitter: @cvinclusie heeft nu al 330 volgers. Dat is mooi, maar het kunnen er meer zijn. Dus als je actief bent op twitter volg ons dan.

Toekomst Coalitie voor Inclusie

Het bestuur van de Coalitie is al enige tijd bezig om te onderzoeken hoe ze in de toekomst de netwerkbeweging die de Coalitie is verder wil vormgeven.
De coalitie is de aanjager van een beweging in de richting van inclusie en een plek van inspiratie. Hoe kunnen we mensen en organisaties aan ons binden en elkaar inspireren?
Het bestuur is vooral aan het onderzoeken hoe ze deze beweging kan faciliteren. We vinden het belangrijk om deze discussie niet alleen binnen het bestuur te voeren maar ook met de mensen en organisaties die betrokken zijn bij de coalitie. Belangrijke vragen op dit punt zullen de komende tijd via de LinkedIndiscussiegroep aan de orde gesteld worden. We horen graag jullie/ideeën en reacties om zo de inhoudelijke discussie van input te voorzien.

Op donderdag 18 augustus is er een bijeenkomst belegd waarin we met elkaar de verschillende onderwerpen verder willen verkennen en op zoek gaan naar concrete vormen en invulling. Heb je interesse om je bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst dan kun je dat laten weten via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v bijeenkomst toekomst cvi. Je ontvangt dan een definitieve uitnodiging met locatiegegevens en nadere informatie.

Datum: 18 augustus, tijd: 14.00 uur – 17.00 uur. Locatie: Utrecht/Woerden. (afhankelijk van het aantal deelnemers)

Afscheid Hans Kröber bestuur

Hans Kröber Op de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur van de Stichting Inclusie Nederland afscheid genomen van de voorzitter, Hans Kröber. Hans was initiatiefnemer en sinds de oprichting betrokken bij de Coalitie voor Inclusie als voorzitter. Hans zal zich in blijven zetten voor inclusie en zeker nog actief en betrokken blijven bij het werk van de Coalitie.


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.