De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 20 | december 2011

pdf CoalitieNieuws word-versie


Nieuw bestuur Stichting Inclusie Nederland

Per 1 december 2011 is het bestuur van Stichting Inclusie Nederland (SIN) uitgebreid van 3 naar 9 leden. De SIN is de stichting die de activiteiten van de Coalitie voor Inclusie faciliteert. Op onze oproep voor nieuwe bestuursleden was veel animo. Wel 14 sollicitaties mochten we ontvangen met veel mensen die zich in hun dagelijkse praktijk inzetten voor inclusie. Yolan Koster, al geruime tijd actief betrokken bij de Coalitie, heeft de voorzittershamer overgenomen van Hans Kröber die halverwege dit jaar afscheid nam van het bestuur. In de bijgevoegde flyer kunt u kennismaken met het nieuwe bestuur.

Een van de eerste onderwerpen die het nieuwe bestuur gaat bespreken begin maart is hoe we naast dit bestuur de betrokkenheid van mensen bij de Coalitie kunnen organiseren op een manier die past bij onze uitgangspunten van het zijn van een netwerkorganisatie.

Ratificatie VN Verdrag

Na de Manifestatie VN Verdrag Waarmaken was er naar buiten toe wat minder te doen vanuit de Coalitie. Achter de schermen zijn er diverse gesprekken gevoerd met stakeholders. Op 14 november 2011 konden we eindelijk de Staatssecretaris mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner over de ratificatie spreken. We hebben haar kunnen overtuigen van onze wil tot samenwerking maar ook van onze inhoudelijke overtuiging dat ratificatie noodzakelijk is en dat diversiteit een leidend principe in onze samenleving is. Zie ook de verklaring die naar aanleiding van dit bezoek is opgesteld.

Bijeenkomsten VN Verdrag

Op 6 december 2011 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd door de Coalitie rondom het VN Verdrag. Een eerste bijeenkomst was gericht op leden van de Eerste en Tweede Kamer en bedoeld om hen te informeren en bij te praten. Naast veel informatie die ze van ons ontvingen (Factsheet VN Verdrag, Handboek voor parlementariėrs, Studie stand van zaken en het ZERO PROJECT - REPORT 2012) werd aan de hand van inhoudelijke bijdragen o.a. door Nico Blok en Marjolein van den Brink de noodzaak van ratificatie verduidelijkt. Daarnaast was een belangrijk spreker Jan Jařab, Regional Representative of the UN High Commissioner for Human Rights.

Jan Jarab
Jan Jařab

De tweede bijeenkomst was een open bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd was in de ontwikkelingen rondom het VN Verdrag. Meer dan 60 mensen kwamen hierop af. Ook hier sprak Jan Jařab, over de noodzaak van ratificatie en de ervaringen op Europees niveau. Daarnaast ging hij uitgebreid in gesprek met de aanwezigen naar aanleiding van hun vragen. Zie voor meer informatie over beide bijeenkomsten de impressie die gemaakt is (word / pdf).

bijeenkomst 6-12-2011
fotograaf: Rob Severijnen

Artikel Tijd voor een Nederlandse Disability Strategie

Het vervaardigen van een nationale 'disability strategie' en een nationaal plan van aanpak zijn primaire middelen om de rechten van mensen met een beperking vast te leggen in een nationale rechtsorde en om impuls te geven aan de realisatie ervan.
Jacqueline Schoonheim schreef een artikel voor de Coalitie voor Inclusie hierover waarin ze aan de hand van buitenlandse voorbeelden laat zien hoe e.e.a handen en voeten gegeven kan worden.

Toetsen beleidsvoornemens aan het VN Verdrag

In januari 2012 zal een groep mensen onderzoeken hoe het VN verdrag en de Wet werken naar vermogen zich tot elkaar verhouden. Dit past in onze toezegging aan de Staatssecretaris om nieuwe beleidsontwikkelingen te toetsen aan het VN Verdrag.

Een ander wetsvoorstel dat mogelijk niet in lijn is met het VN Verdrag is de Wet Zorg en Dwang. Dit wetsvoorstel wordt eind januari behandelt in de Tweede Kamer. De Coalitie is op dit moment met een aantal juristen in overleg over de analyse en reactie die aan de Tweede Kamer en VWS gestuurd zal moeten worden hierover.

Plan van Aanpak Ratificatie

Enige tijd geleden is het Plan van Aanpak rondom de ratificatie vastgesteld. In dit plan is beschreven wat er gedaan kan worden voor, tijdens en na ratificatie van het VN Verdrag. De Coalitie voor Inclusie vindt het van belang om aan in ieder geval het eerste onderdeel van het plan van aanpak in het voorjaar van 2012 aandacht te besteden. Dit onderdeel "Bijdragen aan de implementatie van het verdrag in de praktijk" gaat over het informeren van personen en organisaties over hoe de implementatie van het verdrag vorm kan worden gegeven. "Zij zet bewegingen en organisaties ertoe aan – en faciliteert hen hierbij – om informatieverspreiding en bewustwording onder de eigen achterban tot stand te brengen en het gedachtegoed van het Verdrag op het eigen inhoudelijke terrein te operationaliseren."

Twee belangrijke activiteiten springen er daarbij uit.

  1. Het maken van handreikingen rondom het VN Verdrag en lokaal beleid, onderwijs, arbeid, wonen, vrije tijdsbesteding geschikt voor verschillende partijen bijvoorbeeld gemeenten, zorgorganisaties, werkgevers, scholen en mensen met een beperking zelf.
  2. Het toerusten van belangenbehartigers (WMO-raden, gehandicaptenplatforms, cliėntenorganisaties) om in hun werk het VN verdrag zo goed en veel mogelijk naar voren te kunnen brengen.

Oproep om implementatie VN Verdrag te faciliteren

Organisaties en mensen die een bijdrage willen leveren aan de bekendmaking van het VN verdrag en de implementatie hiervan door aan één van deze bovenstaande activiteiten te willen werken, kunnen dit ons laten weten via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. plan van aanpak VN Verdrag. De Coalitie zal partijen die zich melden faciliteren door ze met elkaar in contact te brengen. Onze financiële ruimte laat niet toe dat de Coalitie hierin trekker is, ze wil wel mensen bijeen brengen en haar netwerk, website, nieuwsbrief, twitter en andere kanalen voor inhoudelijke communicatie beschikbaar stellen.

Onderzoek naar inclusie voor mensen met een beperking

Naar aanleiding van het congres Focus op Onderzoek is een overzicht gemaakt van publicaties en websites over inclusie door Hans Kröber (Vilans) en Martin Schuurman (Kalliope Consult).

 


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.