Volg deze link als u de brief niet goed kan lezen.
 

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie CoalitieNieuws
nr. 21 | december 2012

pdf CoalitieNieuws word-versie


STICHTING INCLUSIE NEDERLAND

Het bestuur van de Stichting Inclusie Nederland is in de afgelopen periode bezig geweest om de rollen en taken van de Stichting Inclusie Nederland en van de Coalitie op een rijtje te zetten. Hier bleek behoefte aan tijdens de Consultatieve Bijeenkomst die in juni van dit jaar gehouden is. In de bijgevoegde notitie kunt u meer lezen over welke taken en rollen beiden hebben.

Daarnaast wordt er door het bestuur een plan ontwikkeld om tot structurele financiering van de activiteiten van de Coalitie voor Inclusie te komen. Op dit moment zijn er geen inkomsten en kan er dus ook weinig activiteit ontplooid en/of gecoördineerd worden. In de loop van 2013 zullen we hierover meer informatie kunnen verschaffen.

Yolan Koster is als voorzitter teruggetreden ivm het aanvaarden van de functie van wethouder bij de gemeente Woerden.

John van Hal John van Hal is tijdelijk aangesteld als voorzitter. In het nieuwe jaar zal er een nieuwe voorzitter geworven worden.

NETWERKBIJEENKOMST TECHNOLOGIE EN INCLUSIE

Op initiatief van Paul Imthorn (Imthorn Management) en Erica van den Harn (’s Heerenloo) is er op 1 november 2012 een geslaagde netwerkbijeenkomst rondom technologie en inclusie georganiseerd. Meer dan 70 mensen namen deel. Een impressie is te lezen op: www.imthorn.org

collage bijeenkomst

NETWERKBIJEENKOMSTEN

Het houden van netwerkbijeenkomsten blijkt een goed middel om mensen bijeen te brengen rondom inclusie. De Coalitie organiseert deze netwerkbijeenkomsten niet zelf maar kan ze wel faciliteren. Als je een onderwerp hebt waarover je met anderen uit het netwerk van de Coalitie van gedachten wilt wisselen (passend binnen de visie op inclusie en het VN Verdrag) dan is een netwerkbijeenkomst misschien wel een goede optie. Wil je meer weten lees dan ons format hierover. Heb je interesse om het initiatief te nemen laat het ons weten via info@coalitievoorinclusie.nl

PROJECT VN VERDRAG OM DE HOEK

In oktober werd het projectvoorstel VN Verdrag om de Hoek: participeren is een werkwoord, goedgekeurd door het Ministerie van VWS. In vervolg op de Campagne VN verdrag Waarmaken is in 2013 vanwege de groeiende rol van gemeentes gekozen voor een decentrale aanpak.

De aanpak bestaat uit het organiseren van 12 regionale bijeenkomsten om de uitgangspunten en inhoud van het VN Verdrag te koppelen aan de dagelijks geleefde praktijk. De activiteiten zullen een basis bieden voor implementatie op lokaal niveau, in samenhang met de WMO. Doel is om de bewustwording en kennis van de inhoud en de betekenis van het Verdrag te vergroten bij iedereen die daar belang bij heeft en die daar een rol in wil spelen. We denken aan mensen met een beperking en hun dierbaren zelf, gemeentes, scholen, horeca, verenigingen, winkeliers en dergelijke.

Daarnaast gaan we partijen op lokaal niveau ondersteunen in het toepassen van dit Verdrag. Daarbij wordt een systeem van monitoring ontwikkeld om de implementatie van het verdrag te kunnen volgen met behulp van ervaringen van betrokkenen. Inmiddels is duidelijk dat de regering uiterlijk juli 2015 het VN Verdrag geratificeerd wil zien. In het nieuwe jaar zal er via de website en social media meer verteld worden over de activiteiten en plannen. Projectleider is Agnes van Wijnen.

om de hoek logo

STRATEGIEGROEP VNVERDRAG

Om de uitvoering van het project VN verdrag om de hoek te ondersteunen is een landelijke strategiegroep ingericht. Deze strategiegroep biedt voeding en geeft feedback over de uitvoering van het project. Ook adviseert de strategiegroep over de landelijke strategie rond ratificatie en implementatie van het VN Verdrag. Op dit moment nemen mensen (op persoonlijke titel) vanuit de volgende organisaties deel: Platform WMO Raden, College Mensenrechten, Landelijke Cliëntenraad, VGN, Alles Toegankelijk, Perspectief, MEE, Light for the World, Gemeente Utrecht, Werkgroep Tekeer tegen de Isoleer, Stichting Eigen Regie, CG-Raad, Programma VCP, Platform VG. De groep wordt waarschijnlijk verder uitgebreid.

LOKALE BIJEENKOMSTEN

De maand april zal in 2013 in het teken staan van het VN Verdrag. In 12 bijeenkomsten door het hele land wordt uitvoerig ingegaan op de lokale stand van zaken gespiegeld aan het VN Verdrag. Ook wordt met de verschillende betrokkenen samen een begin gemaakt met het maken van een plan voor de lokale implementatie van het verdrag. Hierover meer in de nieuwsbrieven die in 2013 zullen verschijnen en op de website www.vnverdragwaarmaken.nl.


www.coalitievoorinclusie.nl

www.vnverdragwaarmaken.nl

De Coalitie voor Inclusie op linkedin

Follow twebsite on Twitter


U ontvangt deze mailing omdat u betrokken bent bij de Coalitie voor Inclusie. Wilt u geen mailings meer ontvangen van de Coalitie dan kunt u zich hier afmelden.