De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.

De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 6 | 23-10-2008

pdf-versie
aanmelden
afmeldenWERKBIJEENKOMST

Op 30 september jl. kwamen 25 mensen bij elkaar om te onderzoeken aan welke inhoudelijke onderwerpen de Coalitie verder vorm kan geven. Kijk op de website voor het programma, een impressie en foto's.

werkbijeenkomstwerkbijeenkomst

SPEERPUNTEN

Op de Werkbijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen naar voren:
  • UN Conventie voor de rechten van mensen met een beperking,
  • Kansen voor Inclusie op gemeentelijk niveau,
  • Inclusief onderwijs,
  • Het ontsluiten van goede praktijken, onderzoek en expertise
Naast het onderwerp Werk worden dit de speerpunten van de Coalitie voor de komende tijd.

NETWERKPROFIELEN

Tijdens de Werkbijeenkomst is besloten om met Netwerkprofielen te gaan werken. In dit profiel kunnen mensen aangeven wat er volgens hen nodig is om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen, hoe ze hieraan werken en welke aandachtsgebieden ze daarbij hebben. De Netwerkprofielen staan op de website. Zo wordt duidelijk wie er bij de Coalitie betrokken is. Vul het formulier in en stuur een foto mee, dan plaatsen we uw netwerkprofiel op de website!

INCLUSIEDENKTANK

Eerder berichtten we over het oprichten van een InclusieDenktank om de beleidsbeinvloeding en lobby van de Coalitie voor Inclusie te organiseren. De bedoeling is nu om deze Denktank niet algemeen maar rondom een onderwerp in te stellen. De samenstelling van deze denktank en de hoeveelheid bijeenkomsten zijn afhankelijk van het onderwerp. De taak van de Denktank is dan om het onderwerp verder te brengen in concrete acties en al bestaande acties af te stemmen. Voor alle speerpunten kunnen Denktanks ingesteld worden.

De eerste Denktank is gericht op het implementeren van de UN Conventie voor de rechten van mensen met een beperking. Mensen die hier al mee bezig zijn en/of een bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. bijeenkomst Denktank UN conventie. De bijeenkomst vindt eind november plaats (datum wordt nog bekend gemaakt) in Den Haag of Utrecht.

INITIATIEFRAAD

Eerder spraken we over het oprichten van een InitiatiefRaad. Op de Werkbijeenkomst werd duidelijk dat de bijeenkomsten met gelegenheid tot ontmoeten, inspireren, voeden mensen inspireren om in hun eigen werk en situatie initiatieven te ontplooien. Op dit moment is er geen noodzaak voor een landelijke InitiatiefRaad.

NETWERKBIJEENKOMSTEN

De wens tot ontmoeting en inspiratie kan regionaal beter een plek krijgen dan landelijk omdat het dan dichtbij het werk en het leven van mensen plaatsvindt. Regionale netwerkbijeenkomsten kunnen over een onderwerp gaan of juist algemeen over inclusie. Mensen die alleen of met anderen het initiatief willen nemen om regionaal tot netwerkbijeenkomsten onder de vlag van de Coalitie te komen kunnen dit melden via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. Netwerkbijeenkomsten.

Via het CoalitieNieuws en overige PR van de Coalitie wordt dat initiatief onder deelnemers van de Coalitie breed verspreid, met de vraag dit door te spelen in hun eigen netwerk. Een format voor dergelijke bijeenkomsten kan aangeleverd worden. De ervaring leert dat het vrij gemakkelijk te organiseren is en dat er veel respons op komt. Zie bijv. het programma van de eerste Netwerkbijeenkomst in Noord Nederland rondom Welkom Onderwijs.

BESTUUR INCLUSIE NEDERLAND

In de afgelopen tijd is het bestuur vergroot aan de hand van de profielen die zijn opgesteld. Naast de al zittende leden cq. initiatiefnemers Hans Kr÷ber, Mario Nossin en Willem de Gooyer zijn Douwe van Houten, hoogleraar sociaal beleid en organisatie aan de UvH en Yolan Koster, directeur van Cross Over toegetreden. Er wordt nog gewerkt aan het verder vullen van de openstaande drie plekken. Klik hier voor meer informatie.

DOORSTUREN

Om de Coalitie meer bekendheid te geven stellen we het op prijs als u dit CoalitieNieuws wilt doorsturen naar contacten en organisaties waarvan u denkt dat ze geïnteresseerd zijn in de Coalitie voor Inclusie.
Mail deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in:


www.coalitievoorinclusie.nl