De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.

De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 7 | januari 2009

pdf-versie
aanmelden
afmeldenINCLUSIEDENKTANK VN Verdrag

Op 25 november 2008 is de eerste InclusieDenktank geweest. Het onderwerp was het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Voor de Coalitie voor Inclusie zijn de onderwerpen in het Verdrag en de bekrachtiging door Nederland van het Verdrag een speerpunt voor de komende tijd. Zij vindt het van groot belang om de regering aan te spreken om het verdrag te ondertekenen om zo belangrijke wetgeving aan te gaan passen. Tijdens deze Inclusiedenktank is met een groep van zo'n 25 mensen, organisaties en partijen die zich al bezig houden met het VN verdrag uitgebreid van gedachten gewisseld rondom dit onderwerp. Dit heeft geresulteerd in het een impressie.

HOOFDPUNTEN VN VERDRAG

In gesprekken die het bestuur van st. Inclusie Nederland heeft gevoerd met het Ministerie van VWS is de vraag naar voren gekomen of de Coalitie de belangrijkste hoofdpunten waarop actie moet worden ondernomen ten aanzien van het VN verdrag wil aanleveren. Dit heeft een werkdocument opgeleverd met input van diverse organisaties. Zie voor meer informatie op de website.
Dit document is ingebracht door VWS in een bewindsliedenoverleg over dit onderwerp half januari. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Daarnaast is er een brief naar de kamerleden gestuurd waarin de hoofdpunten bekend zijn gemaakt. Op 22 januari is een Algemeen Overleg geweest over de ratificatie van het VN verdrag.

VACATURE ONDERZOEKER VN VERDRAG

We ontvingen van de Universiteit van Maastricht een vacature voor een onderzoeker om te werken in het project: Challenges and Good Practices on the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Europe. Meer informatie.
Universiteit Maastricht

CONFERENTIE VN VERDRAG

Omdat we het van belang vinden dat er meer bekendheid komt voor het VN verdrag is de Coalitie voornemens een Werkconferentie te organiseren hierover. Tijdens die conferentie kunnen betrokken departementen, wetenschappers en het maatschappelijke middenveld zich buigen over een gemeenschappelijk gedeelde visie op gelijke behandeling van mensen met een handicap/chronische ziekte - de juridische normstelling - en kan de vereiste vruchtbare voedingsbodem voor ratificatie bereid worden. Met diverse direct betrokken organisaties zal een voorstel voor een dergelijke conferentie worden voorbereid.

MINICONFERENTIE WERK

Op 1 december 2008 kwamen 13 mensen bijeen om te bespreken hoe we als Coalitie voor Inclusie, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toch perspectief kunnen bieden op een baan. Uit veel onderzoek - onder andere van het Sociaal en Cultureel Planbureau - blijkt dat voor veel mensen met een beperking lastig is om een baan te vinden. Er zijn ter voorbereiding op deze bijeenkomst gesprekken gevoerd met de vakbond FNV en het VNO-NCW, de ondernemingsorganisatie in Nederland. Met Cross Over, het Kenniscentrum voor jongeren met een arbeidshandicap en toegankelijk werk.

miniconferentie 1-12-2008

NETWERKPROFIELEN

webpagina netwerkprofielen Sinds kort is het mogelijk om je netwerkprofiel in te vullen op de website. Er staan rond de 40 profielen op. Hierin vertellen mensen wat er nodig is om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen, hoe ze hieraan werken en welke aandachtsgebieden ze daarbij hebben. Zo wordt duidelijk wie er bij de Coalitie betrokken is. Vul het formulier in en stuur een foto mee, dan plaatsen we uw netwerkprofiel op de website!

SPEERPUNTEN

Speerpunten voor de Coalitie voor Inclusie zijn in de komende tijd:
  • Werk
  • Inclusie in het Onderwijs
  • VN Verdrag
  • Kansen voor inclusie bij gemeenten
  • Ontsluiten van goede voorbeelden
  • Kennis en onderzoek.
Meer informatie op de website. Binnenkort is het Jaarplan 2009 gereed, daarin worden de speerpunten verder uitgewerkt.

DOORSTUREN

Om de Coalitie meer bekendheid te geven stellen we het op prijs als u dit CoalitieNieuws wilt doorsturen naar contacten en organisaties waarvan u denkt dat ze geïnteresseerd zijn in de Coalitie voor Inclusie.
Mail deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in:


www.coalitievoorinclusie.nl