De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 8 | april 2009

pdf-versie
aanmelden
afmelden


OVERZICHT ACTIVITEITEN COALITIE 2007/2008

Er is een kort overzicht gemaakt van de activiteiten van de Coalitie voor Inclusie vanaf het begin van de oprichting tot eind 2008. Het is te vinden op de website: www.coalitievoorinclusie.nl

JAARPLAN 2009

Het bestuur van Stichting Inclusie Nederland heeft het jaarplan voor 2009 vastgesteld. Dit jaarplan is gebaseerd op de speerpunten die al eerder in de Werkbijeenkomst van de Coalitie waren vastgesteld, te weten: VN-verdrag, Werk in een inclusieve samenleving, Inclusie in het Onderwijs, Kansen voor inclusie bij Gemeenten, ontsluiten van goede voorbeelden, kennis en onderzoek. Download hier het jaarplan.

WERKCONFERENTIE VN-VERDRAG

Een kleine groep mensen en organisaties heeft zich gebogen over het voorstel voor een Werkconferentie rondom de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De hoofddoelstelling van de Werkconferentie is duidelijk te maken waarom een spoedige en volledige ratificatie van het VN-verdrag noodzakelijk is, hoe de route hiernaartoe moet verlopen en wat de ratificatie in de praktijk voor mensen met een beperking betekent. Subdoelstellingen zijn:
  • Zichtbaar te maken wat de stand van zaken is op diverse beleidsterreinen, welke meerwaarde het VN-verdrag heeft en welke kansen het biedt om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen.
  • Het vergroten van de bewustwording en het gevoel van urgentie bij burgers, beleidsbe´nvloeders, maatschappelijke organisaties, overheid en politiek, wat betreft het belang van het VN-verdrag en daarmee be´nvloeding van de publieke opinie.
De Werkconferentie moet leiden tot het bundelen en mobiliseren van mensen en organisaties die zich voor de inwerkingtreding van het VN-verdrag in (willen) zetten en tot het vaststellen van concrete actiepunten en duidelijke afspraken resulterend in een Slotverklaring.

ONDERZOEK VN-VERDRAG

Op een toegankelijke manier zal in beeld worden gebracht wat de huidige stand van zaken is op de terreinen waar het VN-verdrag over gaat, over welke rechten het gaat en welke veranderingen er nodig zijn. Focus op mensenrechten en de geschiedenis hiervan. De discrepantie tussen beleid en praktijk zal hierin zichtbaar gemaakt worden. Dit onderzoek wordt ge´llustreerd met voorbeelden uit de Nederlandse onderzoekspraktijk.

scherm website

NETWERKBIJEENKOMST "WAT IS INCLUSIEF IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK? "

Zo'n 35 mensen hebben hun netwerkprofiel ingevuld op de website van de Coalitie voor Inclusie. We willen graag met deze mensen en andere geïnteresseerden uitwisselen en delen wat inclusief is in hun dagelijkse praktijk. Waar vind je inclusie terug in je werk, waarin is het gericht op inclusie, wat zijn praktijkvoorbeelden? Waar zijn successen te boeken en waar liggen barrières? We willen daarmee ook goede voorbeelden ontsluiten, strategieŰn bespreken hoe je inclusie verder brengt in je werk en vooral ook elkaar ontmoeten en ervaringen delen.

Datum: donderdag 25 juni van 16.00 uur tot 20.00 uur in het midden van het land. Ben je ge´nteresseerd om de uitnodiging te ontvangen, geef dat dan door via info@coalitievoorinclusie.nl onder vermelding van 'netwerkbijeenkomst inclusie in de praktijk'.
Als er nog mensen zijn die een geschikte locatie beschikbaar kunnen stellen voor deze bijeenkomst dan horen we dat ook graag via info@coalitievoorinclusie.nl.

SAMENWERKING MET VILANS

In samenwerking met Vilans zijn afspraken gemaakt over het bundelen en toegankelijk maken van kennis en informatie met betrekking tot vragen die samenhangen met sociale participatie, ontwikkelingen, succesvolle producten/diensten. Vilans en de Coalitie zullen in een convenant afspraken vastleggen over hun samenwerking op het terrein van inclusie. Ook de contacten met Movisie zullen op dit punt verder worden uitgebreid. www.vilans.nl

UITBOUWEN VAN HET NETWERK

Rondom de speerpunten van de Coalitie worden nu diverse contacten aangeknoopt met mensen en organisaties om ons netwerk te verbreden en versterken. Zo zijn en worden er bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met KCCO, VNO/NCW, het MKB, FNV, VNG, Handicap en Studie en de Hogeschool Utrecht.

logo Van Aarle de Laat

ONDERZOEK INCLUSIEVE LEEROMGEVING: SCHOLEN GEZOCHT

Van Aarle De Laat wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van inclusie en het bouwen aan een meer inclusieve maatschappij. Momenteel is Van Aarle De Laat in samenwerking met FM Architecten bezig met een onderzoeksvoorstel naar inclusieve scholen. Het doel is een handvat te ontwikkelen voor een inclusieve leeromgeving. Daarbij gaat de aandacht uit naar zowel het gebouw, het buitenterrein als de situering. Zie verder de oproep op het forum van de Coalitie.

DOORSTUREN

Om de Coalitie meer bekendheid te geven stellen we het op prijs als u dit CoalitieNieuws wilt doorsturen naar contacten en organisaties waarvan u denkt dat ze geïnteresseerd zijn in de Coalitie voor Inclusie.
Mail deze link!
Vul het emailadres van de ontvanger in:


www.coalitievoorinclusie.nl