De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie
CoalitieNieuws
nr. 9 | oktober 2009

pdf-versie
aanmelden
afmelden


WERKCONFERENTIE 'TEKENEN EN DAN..', DEBAT EN VOORSTELLEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG OVER DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN NEDERLAND.

Het voorstel dat door meerdere organisaties betrokken bij de Coalitie voor Inclusie is ontwikkeld t.b.v het organiseren van deze Werkconferentie wordt (financieel) ondersteund door het Ministerie van VWS, de gemeente Den Haag en door de vele bijdragen van de coalitiepartners in natura. In 2010 worden er zelfs twee Werkconferenties georganiseerd. De eerste Werkconferentie vindt op maandag 8 februari 2010 plaats. Met diverse organisaties wordt nu gewerkt aan het voorbereiden van de conferentie. Er worden 150 mensen uitgenodigd die verdeeld over 7 werksessies aan de slag gaan met het VN-verdrag. De deelnemende partijen binnen de Coalitie willen het belang van de ratificering en de implementatie van het VN-verdrag nadrukkelijk en kracht bijzetten.

WERKSESSIES TIJDENS DE WERKCONFERENTIE

De 7 thema’s voor de werksessies zijn afgeleid van de levensdomeinen wonen, arbeid, vrije tijd, persoon/relatie, inkomen en onderwijs. Zeven organisaties hebben aangegeven dat ze bereid zijn om “trekker” te zijn. Zij gaan aan de slag met de inhoudelijke invulling en het samenstellen van de lijst van genodigden. Uit alle geledingen van de samenleving zullen partijen deelnemen aan de conferentie. Denk aan: burgers (vooral ook mensen met een beperking en hun netwerk), adviseurs, onderzoekers, gemeente, bedrijven, provincie, overheid en maatschappelijke organisaties. De kracht van de conferentie is dat er vanuit een grote diversiteit aan mensen (en organisaties) in een sessie van 3 uur gewerkt wordt naar een concrete werkagenda met actiepunten die een half jaar later in een tweede werksessie worden teruggekoppeld, besproken, gebundeld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Op deze manier kunnen we laten zien wat 150 mensen met actiepunten in beweging kunnen zetten en wat dit bijdraagt aan het realiseren van een samenleving waar iedereen welkom is.

STUDIE ‘STAND VAN ZAKEN RONDOM HET VN VERDRAG’

In opdracht van de Coalitie, zal Martin Schuurman van Kalliope Consult een onafhankelijke studie maken over de “stand van zaken” met betrekking tot het VN-verdrag. Er wordt in beeld gebracht wat de huidige stand van zaken is op de terreinen waar het VN-verdrag betrekking op heeft, over welke rechten het precies gaat en welke veranderingen er voor de uitvoering van het verdrag nodig zijn. Op de conferentie wordt deze studie in relatie tot de werksessies gepresenteerd. Het realiseren van de studie “stand van zaken” wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage vanuit partners van de coalitie.

woerdenwoerden
Bijeenkomst in Woerden, 25 juni 2009

NETWERKBIJEENKOMST “WAT IS INCLUSIEF IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK? “

Op 25 juni kwamen zo'n 26 mensen bijeen in Woerden. Ze spraken met elkaar over werk en onderwijs in een inclusieve samenleving. Carlo Post gaf een presentatie over zijn ervaringen met het vinden van werk. Daarna gingen mensen met elkaar in gesprek over wat inclusief is in je eigen dagelijkse praktijk. Het was een prima bijeenkomst. Het verslag van Willem Kwakkel ( LFB NO), foto's en de presentatie van Carlo Post is te vinden op de website.

INCLUSIEDENKTANK OVER WERKBARE STRATEGIEËN VOOR INCLUSIEF ONDERWIJS EN ARBEIDSTOELEIDING

Het bestuur wil graag een bijdrage leveren aan het doorbreken van de impasse die er nu is rondom inclusief onderwijs. Ze wil met mensen uit ons CoalitieNetwerk in gesprek over strategische vraagstukken rondom onderwijs en arbeid. Kijkend vanuit goede voorbeelden is het goed om de ruimte te zoeken en strategieën te ontwikkelen. Die kunnen verschillend zijn. Bijv. naar de politiek, maar ook buiten het Passend Onderwijsbeleid om naar wat wel werkt, waar leerlingen wel goede en zelfs betere resultaten behalen. En hoe versterk je netwerken van ouders en anderen daarbij. We nemen daarin ook de overgang van onderwijs naar arbeid en dus arbeidstoeleiding mee. Hiervoor organiseren we eenmalig een InclusieDenktank op donderdag 19 november van 13.30 uur- 15.30 uur in Utrecht.

Je kunt je aanmelden om deel te nemen via info@coalitievoorinclusie.nl o.v.v. Inclusiedenktank 19-11. We zoeken nog mensen die de Denktank willen voorzien van een inhoudelijke bijdrage die gebruikt kan worden als aftrap. Dat kan mondeling ter plekke of via een schriftelijk discussiestuk dat je toelicht. Als je een bijdrage wilt leveren door jouw visie of ideeën hierover te delen laat het weten via info@coalitievoorinclusie.nl

jubileumboek

BOEK ZEGGENSCHAP INCLUSIE SUPPORT, OP WEG NAAR EEN SAMENLEVING WAARIN IEDEREEN WELKOM IS.

Anna van der Zwan (Perspectief Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap) en Martin Schuurman (Kalliope Consult) hebben een boek geschreven over zeggenschap, inclusie support. Het boek geeft een overzicht van kennis en strategieën die gebruikt kunnen worden voor het tot stand brengen van een goed bestaan voor mensen met een beperking. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, perspectieven en strategieën rond zeggenschap en inclusie als het gaat om wonen, onderwijs en arbeid? De stijl van het boek is enthousiasmerend, analyserend, verdiepend en biedt nieuwe gezichtspunten. > meer lezen.

PROMOTIEACTIE WERK

Met het Kenniscentrum Cross Over zijn we in gesprek hoe we een promotieactie kunnen opzetten richting werkgevers onder het motto Yes we Can. Het KCCO maakt een projectvoorstel. E.e.a wordt in samenspraak met VNO/NCW uitgevoerd. Trekkers zijn Willem de Gooyer en Yolan Koster.

NIET NORMAAL DIFFERENCE ON DISPLAY

Van 16 december 2009 tot 8 maart 2010 vindt in de Beurs van Berlage te Amsterdam een grote, publieksgerichte kunstmanifestatie plaats, getiteld: Niet Normaal. Internationale kunstenaars reageren op hét actuele onderwerp in onze samenleving: wat is normaal en wie bepaalt dat. Moderne technologie biedt volop kansen aan mensen van vele soorten en maten. Toch lijkt alles in het teken te staan van uniformiteit. Markt en media bepalen steeds meer hoe we naar onszelf kijken en naar anderen. Perfectie is de norm. De opening is dinsdag 15 december om 16.00 uur in Amsterdam. www.nietnormaal.com

NETWERKPROFIELEN EN LINKEDIN

Er zijn al bijna 60 profielen ingevuld op de website. Allemaal mensen en organisaties die een bijdrage willen leveren aan inclusie. Vul je eigen profiel in en/of kijk eens bij de profielen of je mensen tegenkomt waar je graag mee in contact wilt komen. Op Linkedin is een Coalitie voor Inclusiegroep gestart. Al meer dan 130 leden hebben zich in korte tijd gemeld. En er zijn een aantal interessante discussielijnen.

NIEUWE MEDIAWET

In verband met de nieuwe mediawet die per 1 oktober 2009 van kracht is, mogen er geen ongevraagde e-mails meer verzonden worden. U staat in ons adressenbestand zodat wij u regelmatig het CoalitieNieuws kunnen toezenden met actuele informatie over de activiteiten van de Coalitie voor Inclusie. Als u het CoalitieNieuws wel wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen. Als u het CoalitieNieuws niet meer wilt ontvangen kunt u zich via deze link uitschrijven.


www.coalitievoorinclusie.nl